ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเสรี เปรมปรีดิ์เมืองราดวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
2นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40เกษียณอายุราชการ2563 
3ว่าที่พันตรีสุชิน ชาญสูงเนินท่าด้วงพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
4นายอาคม วิทยเขตปภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40เกษียณอายุราชการ2563 
5นายคมสัน สีป้อกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2563 
6นายเสนาะ อั้งเอยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2563 
7นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์เพชรพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
8นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัยเพชรพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
9นางสมปอง บัวกองท้าวเพชรพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
10นางสาวปรียาภรณ์ ทองมากเพชรพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
11นางสาวสุรีวรรณ ขำคงวิทยานุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2563 
12นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุขวิทยานุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2563 
13นางเฉลิมพร พรหมมาเนินพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
14นางสายทอง ปัญญาพวกวังโป่งพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
15นายสัญญา ชูกลิ่นวังโป่งพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
16นางโปรยทิพย์ ทัพภมานหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
17นางชาลินี พรมแสงหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
18นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุขหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
19นางทองจันทร์ ศรีจันทร์สุขหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
20นางนวกานต์ พาตาหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
21นายสุทัศน์ เย็นใจหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
22นางปาริชาติ ตันมีหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
23นางภรัณยา คำวิเศษหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
24นายพิทยา อุมาลีหล่มสักวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
25นายนิรันดร ลี้เหมือดภัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2563 
26นายวินัย ไล้สมบูรณ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2563 
27นายประสิทธิ์ ศิริเจริญสุขกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2563 
28นางวรรทนา แพทย์กุลผาเมืองวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
29นายชัยวัฒน์ เสมาทองผาเมืองวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
30นายสมศักดิ์ กลิ่นหอมผาแดงวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
31นางวันชื่น วรินทราศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุราชการ2563 
32นางเจียมใจ จันทร์ศรีศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุราชการ2563 
33นางจุรีย์ พรหมจินดาหล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
34นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์หล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
35นายเสถียร น้อยวันหล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
36นายทวีศิลป์ พูลเพิ่มหล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
37นางบุษบา แก้วเขียวหล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
38นางนงเยาว์ เกษทองมาหล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
39นายสาธิต หงษ์ทองหล่มเก่าพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
40นายจุฑา ต่ายตามบุญร่มเกล้าเขาค้อเกษียณอายุราชการ2563 
41นางดอกฟ้า พิลาเกิดแคมป์สนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
42นายไพโรจน์ ปัทมาวดีแคมป์สนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
43นางธนัชพร อินต๊ะแคมป์สนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
44นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้บึงสามพันวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
45นายสมบัติ มาลาเพชรละครวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
46นางนวลนุช จันทรพิทักษ์โคกปรงวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
47นางนุชนารถ ธำรงศิรินิยมศิลป์อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
48นางคำพัน หินแก้วนิยมศิลป์อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
49นางลดาวัลย์ ใจเพชรนิยมศิลป์อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
50นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์ซับบอนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
51นายประพันธ์ เปี่ยมสุขธนอนันต์น้ำร้อนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
52นายประพฤติ วิเชียรศรีเทพประชาสรรค์เกษียณอายุราชการ2563 
53นางสุนันทา หมื่นเดชเพชรพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
54นางอุมาพร ไพฑูรย์วิทยานุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2563 
55นางพัชรินทร์ แพทย์สิทธิ์วิทยานุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2563 
56นางสุภาพ สีไพสนนิยมศิลป์อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
57นางทองเรี้ยน น้อยศรีบึงสามพันวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
58นางนพมาศ นาดีบึงสามพันวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563 
59นายสุพจน์ ทองหล่อศรีเทพประชาสรรค์เกษียณอายุราชการ2563 
60นางนริศรา สารชาติศรีเทพประชาสรรค์เกษียณอายุราชการ2563 
61นางชนมัณกานต์ อิ่มทรัพย์ดงขุยวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2563