ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสงกรานต์ มาสีจันทร์เกษียณอายุราชการ2562 
2นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์เกษียณอายุราชการ2562 
3นางสาวอุบลพรรณ บุญมากเกษียณอายุราชการ2562 
4นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์เกษียณอายุราชการ2562 
5นายประทีป โตมานิตย์เกษียณอายุราชการ2562 
6นายจงรัก เกตแคเกษียณอายุราชการ2562 
7นายชัยชาญ ปัญญาพวกเกษียณอายุราชการ2562 
8นายสุพจน์ ประไพเพชรเกษียณอายุราชการ2562 
9นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชรเกษียณอายุราชการ2562 
10นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์เกษียณอายุราชการ2562 
11นายอดุลย์ แสนราชาเกษียณอายุราชการ2562 
12นายทนงศักดิ์ ธาราเกษมเกษียณอายุราชการ2562 
13นายวรเทพ วิญญูวิทวัสเกษียณอายุราชการ2562 
14นางอิชยา ปานคำเกษียณอายุราชการ2562 
15นางลัดดา เคลือบสุวรรณเกษียณอายุราชการ2562 
16นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์เกษียณอายุราชการ2562 
17นางสกุล วันเย็นเกษียณอายุราชการ2562 
18นางจันทร์ดี อุ่นใจเกษียณอายุราชการ2562 
19นางอิสราภรณ์ ลิ้มสุขเกษียณอายุราชการ2562 
20นายอาชัญ สุพรรณกลางเกษียณอายุราชการ2562 
21นางสุภาพ สุพรรณกลางเกษียณอายุราชการ2562 
22นายสุทธิพล สีสอนการเกษียณอายุราชการ2562 
23นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภาเกษียณอายุราชการ2562 
24นางจุไรพร แสนสุริวงค์เกษียณอายุราชการ2562 
25นางพิมพา เปรมโยธินเกษียณอายุราชการ2562 
26นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์เกษียณอายุราชการ2562 
27นางประนอม อุดพ้วยเกษียณอายุราชการ2562 
28นางมัลลิกา จอมจันทร์กานต์เกษียณอายุราชการ2562 
29นางพจนันท์ ฤกษ์พึ่งดีเกษียณอายุราชการ2562 
30นางนิรัน บุญมาติดเกษียณอายุราชการ2562 
31นางประจบศรี อินทรักษาเกษียณอายุราชการ2562 
32นางสุพิตรา สุภสิริเกษียณอายุราชการ2562 
33นางเทียมตา อั้งเอยเกษียณอายุราชการ2562 
34นางพรเพ็ญ ตันติรัตน์เกษียณอายุราชการ2562 
35นางปรารถนา อุตม์อ่างเกษียณอายุราชการ2562 
36นายเศกศัย อาศัยราชเกษียณอายุราชการ2562 
37นางสุวรรณา กายะสุทธิ์เกษียณอายุราชการ2562 
38นายวิฑิต ศรีธรรมเกษียณอายุราชการ2562 
39นางนิรมิตร มีไชโยเกษียณอายุราชการ2562 
40นายจรัส วงศ์หล่มแก้วเกษียณอายุราชการ2562 
41นางนิละมัย โตสงัดเกษียณอายุราชการ2562 
42นายวิญญู ตั้งคารเกษียณอายุราชการ2562 
43นางสาวสุลีมาศ อยู่มาเกษียณอายุราชการ2562 
44นางเอื้อจิตร ชาติเชยแดงเกษียณอายุราชการ2562 
45นางฉวีวรรณ ทิพยสารเกษียณอายุราชการ2562 
46นายชาญวิทย์ สุวรรณรอเกษียณอายุราชการ2562 
47นายสมชัย เต็งวงศ์เดิมเกษียณอายุราชการ2562 
48นางคำพรอย สุวรรณรอเกษียณอายุราชการ2562 
49นางพิชยา ฐิติโรจน์เกษียณอายุราชการ2562 
50นางสุมาลี ดำรงพันธ์เกษียณอายุราชการ2562 
51นางสมบุญ ทองจันทนามเกษียณอายุราชการ2562 
52นางฉวีวรรณ อินทะกนกเกษียณอายุราชการ2562 
53นางสุพดี จันทร์ลาเกษียณอายุราชการ2562 
54นางสมนึก ขำคงเกษียณอายุราชการ2562 
55นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์เกษียณอายุราชการ2562 
56นายสนั่น สีอ่อนเกษียณอายุราชการ2562 
57นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาเกษียณอายุราชการ2562 
58นายวัฒนา เดชรักษาเกษียณอายุราชการ2562 
59นางน้ำทิพย์ นำพาเกษียณอายุราชการ2562 
60นายสมัย อุตม์อ่างเกษียณอายุราชการ2562 
61นางสกุล พิทักษ์พงษ์เกษียณอายุราชการ2562 
62นางปนัดดา อินนันเกษียณอายุราชการ2562 
63นายจำลอง แก่นแก้วเกษียณอายุราชการ2562 
64นางอัมพันธ์ สารเดชเกษียณอายุราชการ2562 
65นายสมจิตร แจ่มอ่วมเกษียณอายุราชการ2562 
66นางทับทิม เชื้อบุญมีเกษียณอายุราชการ2562 
67นางปิยกมล กงจีนเกษียณอายุราชการ2562 
68นายนคร กงจีนเกษียณอายุราชการ2562 
69นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อเกษียณอายุราชการ2562 
70นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์เกษียณอายุราชการ2562 
71นางจุฑารัตน์ ปะวะเนเกษียณอายุราชการ2562 
72นางศรีสุรางค์ อายุยงเกษียณอายุราชการ2562 
73นางปนัดดา พรหมเทศเกษียณอายุราชการ2562 
74นายปัญจะ จันทร์ดีเกษียณอายุราชการ2562 
75นายสายเสลี่ยง เรืองสินเกษียณอายุราชการ2562 
76นายมังกร ก้อนเอียเกษียณอายุราชการ2562 
77นายธนชาติ ประทุมสายเกษียณอายุราชการ2562