ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวรจักร์ มั่นคงเกษียณอายุราชการ2561 
2นายวินัย สิ่วหงวนเกษียณอายุราชการ2561 
3นายธันยพงศ์ เมืองแมนเกษียณอายุราชการ2561 
4นายสมชาย คำเมืองเกษียณอายุราชการ2561 
5นางสมร นนทอนันต์เกษียณอายุราชการ2561 
6นางสาวอนุช มนตรีเกษียณอายุราชการ2561 
7นางนพวรรณ ชัยสิทธิ์เกษียณอายุราชการ2561 
8นายวิโรจน์ ทองสุขเกษียณอายุราชการ2561 
9นายวิฑูรย์ ศิลปธรเกษียณอายุราชการ2561 
10นางอาริษา อินจงใจเกษียณอายุราชการ2561 
11นางวรนาถ จันทวงศ์เกษียณอายุราชการ2561 
12นายอุปถัมภ์ ภักดีเกษียณอายุราชการ2561 
13นางกฤติยาณี ส่งสายเกษียณอายุราชการ2561 
14นางไพรัตน์ พัฒนถาวรเกษียณอายุราชการ2561 
15นางอรสา ปิระกะเกษียณอายุราชการ2561 
16นายอานุภาพ สุภิรัตน์เกษียณอายุราชการ2561 
17นางบุษบา ชัยสาเกษียณอายุราชการ2561 
18นางระมัด บุญยิ่งเกษียณอายุราชการ2561 
19นายบุญช่วย กระทู้เกษียณอายุราชการ2561 
20นางศิริวรรณ ผงพิลาเกษียณอายุราชการ2561 
21นางวัลลภา อนันตวงศ์เกษียณอายุราชการ2561 
22นายนิรันด์ คำแสนเกษียณอายุราชการ2561 
23นายบุญกอง พัฒนคีรีกุลเกษียณอายุราชการ2561 
24นางบุษบา ตะปะโจทย์เกษียณอายุราชการ2561 
25นางทัศนา พันธ์หงษ์เกษียณอายุราชการ2561 
26นายประดิษฐ์ พาครุฑเกษียณอายุราชการ2561 
27นางเครือวัลย์ อยู่เย็นเกษียณอายุราชการ2561 
28นางยุพิน แก่นแก้วเกษียณอายุราชการ2561 
29นางกนกทิพย์ ผดุงขันธ์เกษียณอายุราชการ2561 
30นางวดีวิภา ชำนาญพันธ์เกษียณอายุราชการ2561 
31นางภาสจันทร์ ดวงภมรเกษียณอายุราชการ2561 
32นางชุลีพร ศรีอ่อนเกษียณอายุราชการ2561 
33นางภัทราวดี แสนประสิทธิ์เกษียณอายุราชการ2561 
34นายภคิน เง่าทุ่มเกษียณอายุราชการ2561 
35นายกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้วเกษียณอายุราชการ2561 
36นางสาวพัชราภรณ์ บุตรราชเกษียณอายุราชการ2561 
37นางปทุมพร นาคะกุลเกษียณอายุราชการ2561 
38นางวัฒนา สอาดเมืองเกษียณอายุราชการ2561 
39นางสมศรี รังกิกรรพุมเกษียณอายุราชการ2561 
40นางกานดา พรมมาเกษียณอายุราชการ2561 
41นางสาวจันทนา พัฒนพงศ์ศรีเกษียณอายุราชการ2561 
42นางจำเนียร ปาริฉัตต์เกษียณอายุราชการ2561 
43นางสาวดรุณี ศรีอินทร์เกษียณอายุราชการ2561 
44นางกัญญณัช ทองมากเกษียณอายุราชการ2561 
45นางกัญญา ศักดิ์ดาเดชเกษียณอายุราชการ2561 
46นางนวลปรางค์ วงศ์อุ้ยเกษียณอายุราชการ2561 
47นางสาวดวงใจ ยัพวัฒนพันธ์เกษียณอายุราชการ2561 
48นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินเกษียณอายุราชการ2561 
49นางนฤมล เปี่ยมปัญญาเกษียณอายุราชการ2561 
50นางสาวนวลจันทร์ สงวนสินเกษียณอายุราชการ2561 
51นางบุปผา เต็งวงศ์เดิมเกษียณอายุราชการ2561 
52นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณเกษียณอายุราชการ2561 
53นายอรรจน์ ชัยเดชเกษียณอายุราชการ2561 
54นางวัชรินทร์ อุไรพันธ์เกษียณอายุราชการ2561 
55นายจำลอง ขาวอุบลเกษียณอายุราชการ2561 
56นางโสภา สกุลวงษ์เกษียณอายุราชการ2561 
57นายศักดิ์ชัย ชูนาคาเกษียณอายุราชการ2561 
58นางสาววรรณภา ทัดเศษเกษียณอายุราชการ2561 
59นางพรสุข ประยูรเพ็ชร์เกษียณอายุราชการ2561 
60นางพัชนี กองนิลเกษียณอายุราชการ2561 
61นางสาววิไลภรณ์ เกษามูลเกษียณอายุราชการ2561 
62นางสมนึก สุทธิเจษฎาโรจน์เกษียณอายุราชการ2561 
63นายสมบัติ พันสิ้วเกษียณอายุราชการ2561 
64นายอนันต์ คำจิตรเกษียณอายุราชการ2561 
65นายอมรเดช ชาติธนวัฒน์เกษียณอายุราชการ2561 
66นายณรงค์ สืบสิงห์เกษียณอายุราชการ2561 
67นายบุญชิน เติมพันธ์เกษียณอายุราชการ2561 
68นายนาม ตะเพียนทองเกษียณอายุราชการ2561