รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์นายประทาน หาดยาว 056029656 
101เพชรพิทยาคมนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 056711453 
102วิทยานุกูลนารีนายศุภโชค เข่งแก้ว 056711454 
103สวนกุหลาบวิทยาลัยนายวัชรินทร์ ดีดาร์ 056564488 
104เนินพิทยาคมนายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น 056752296 
105เพชรบูรณ์วิทยานายสิทธิโชค ทองโคตร 056751148 
106พัชรพิทยาคมนางสาวณฐมน คุณเที่ยง 056741767 
107ชนแดนวิทยาคมนางรัชดา ผูกพยนต์ 056761262 
108ดงขุยวิทยาคมนายธนัญชัย พรหมภักดี 769011251 
109วังโป่งพิทยาคมนางอรทัย อินการทุม 056569032 
110วังโป่งศึกษานางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว 0567582134 
111หล่มสักวิทยาคมนายพีระวัตร จันทกูล 056701755 
112กาญจนาภิเษกวิทยาลัยว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ 056824544 
113ผาเมืองวิทยาคมนางน้ำผึ้ง จันเจริญ 056701560 
114ติ้ววิทยาคมนางพรธิตา ฤทธิ์รอด 056759311 
115เมืองกลางวิทยาคมนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข 056725535 
116ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางอารีวรรณ ขุนภักดี 056711896 
117ผาแดงวิทยาคม  056725707 
118หล่มเก่าพิทยาคมนางบุศราภรณ์ คำแก้ว 056709283 
119เมืองราดวิทยาคมนางลำดวน นักดนตรี 056711679 
120น้ำหนาววิทยาคม  056779027 
121แคมป์สนวิทยาคมนายไกรโรจน์ สิงห์สถิต 056750434 
122ร่มเกล้าเขาค้อนายสายันต์ คงสุข 056728062 
123นิยมศิลป์อนุสรณ์นางเริงฤทธิ์ แก้วยศ 0567914267 
124พุขามครุฑมณีอุทิศนายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ 056797436 
125น้ำร้อนวิทยาคมนายคณนันท์ พฤทธสาโรช 056726522 
126โคกปรงวิทยาคม  056791870 
127วังใหญ่วิทยาคมนายมนูญ สิงห์คำ 056724864 
128เพชรละครวิทยานายสุวรรณชัย พรหมศร 056718007 
129นาเฉลียงพิทยาคมนางสุพิชญา เหล็กแดง 056789222 
130ท่าด้วงพิทยาคมนายวิชชา อยู่เพชร 099062306 
131บึงสามพันวิทยาคมนายมานะ มะสิน 056731263 
132ซับบอนวิทยาคมนายอภิชาฎ พงษ์ภู่ 056791869 
133ศรีเทพประชาสรรค์นายฐิติพงษ์ ตรีศร 056799333 
134เมืองศรีเทพนายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช 056784272 
135นาสนุ่นวิทยาคม  056718018 
136วังพิกุลพิทยาคมนายคำภาสน์ บุญเติม 757018019 
137ศรีมงคลวิทยาคมนายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต 056726188 
138ซับสมบูรณ์วิทยาคมนางสาววิภาพร ซาทอง 056811108