รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  056029656 
101เพชรพิทยาคมนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 056711453 
102วิทยานุกูลนารีนายพัชริน ภู่ชัย 056711454 
103สวนกุหลาบวิทยาลัยนายวัชรินทร์ ดีดาร์ 056564488 
104เนินพิทยาคมนายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น 056752296 
105เพชรบูรณ์วิทยานายไกรโรจน์ สิงห์สถิต 056751148 
106พัชรพิทยาคมนางสาวณฐมน คุณเที่ยง 056741767 
107ชนแดนวิทยาคมนายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ 056761262 
108ดงขุยวิทยาคมนายธนัญชัย พรหมภักดี 769011251 
109วังโป่งพิทยาคมนางอารีวรรณ ขุนภักดี 056569032 
110วังโป่งศึกษานายมานะ มะสิน 0567582134 
111หล่มสักวิทยาคมนายประทิน เหลืองทอง 056701755 
112กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนายพีระวัตร จันทกูล 056824544 
113ผาเมืองวิทยาคมนายภูพัฒน์ ไกรลาศ 056701560 
114ติ้ววิทยาคมนางพรธิตา ฤทธิ์รอด 056759311 
115เมืองกลางวิทยาคมนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข 056725535 
116ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางลำดวน นักดนตรี 056711896 
117ผาแดงวิทยาคมนายวิชชา อยู่เพชร 056725707 
118หล่มเก่าพิทยาคมนางบุศราภรณ์ คำแก้ว 056709283 
119เมืองราดวิทยาคมนายไพโรจน์ ทองเพ็ง 056711679 
120น้ำหนาววิทยาคมนายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว 056779027 
121แคมป์สนวิทยาคมนายจุลินทร์ น้ำค้าง 056750434 
122ร่มเกล้าเขาค้อนายสายันต์ คงสุข 056728062 
123นิยมศิลป์อนุสรณ์นางเริงฤทธิ์ แก้วยศ 0567914267 
124พุขามครุฑมณีอุทิศนางอรทัย อินการทุม 056797436 
125น้ำร้อนวิทยาคมนายคณนันท์ พฤทธสาโรช 056726522 
126โคกปรงวิทยาคมนายสิทธิโชค ทองโคตร 056791870 
127วังใหญ่วิทยาคมว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ 056724864 
128เพชรละครวิทยานายสุวรรณชัย พรหมศร 056718007 
129นาเฉลียงพิทยาคมนายฐิติพงษ์ ตรีศร 056789222 
130ท่าด้วงพิทยาคมนางน้ำผึ้ง จันเจริญ 099062306 
131บึงสามพันวิทยาคมนายมนตรี สำเภา 056731263 
132ซับบอนวิทยาคมนายอภิชาฎ พงษ์ภู่ 056791869 
133ศรีเทพประชาสรรค์นายศุภโชค เข่งแก้ว 056799333 
134เมืองศรีเทพนายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช 056784272 
135นาสนุ่นวิทยาคมนางสุพิชญา เหล็กแดง 056718018 
136วังพิกุลพิทยาคมนายคำภาสน์ บุญเติม 757018019 
137ศรีมงคลวิทยาคมนางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว 056726188 
138ซับสมบูรณ์วิทยาคม  056811108